నేను మా ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి హైస్కూలు/కాలేజి (ఇంటర్) చదివే రోజుల్లో తీరిక దొరికినప్పుడల్లా శాఖా గ్రంధాలయంలో గడిపేవాడిని. అందరిలాగే నాకూ తెలుగు నవలలు, పత్రికలు, అనువాద … Read More