ఎప్పుడో చాలా ఏళ్ళ క్రితం షోలే అనే సినిమా విడుదలైనప్పుడు కలకత్తా యూనివర్సిటీలో చదివే ఒక అమ్మాయి ఏమందంటే, ‘It is a fantastic nonsense’అని. నిజమే.ఆ … Read More