సుధాకర్ గారి వృత్తి వాణిజ్య నౌకాయానం. ప్రవృత్తి రచనా వ్యాసంగం. వారి ప్రవృత్తికి దారి దీపమై నిలిచిన నవల కీ.శే. శీలావీర్రాజు గారి విరచిత ‘మైనా’ ఈ … Read More