యుద్దాలు దేశాల మధ్య జరుగుతాయి
అధినేతలు సవాళ్లు విసురుకుంటారు
ఐక్యరాజ్య సమితి కళ్లుమూసుకుంటుంది
అగ్ర రాజ్యాలు ఆయుధాలు అమ్ముకొని, సైనిక ఒప్పందాలు చేసుకుంటాయి
పోరాటం సైనికులు చేస్తారు… … Read More