మధ్యతరగతి వాడి కలలు కూడా కొన్ని పరిమితులని దాటి రావు. ప్రతీ పైసా లెక్కబెడుతూ సంపాదించి, ఖర్చు పెట్టటానికి కూడా పైసా పైసా లెక్కబెట్టే జీవితం ఎవరికి … Read More