ప్రజాబంధులో “బడదీదీ” నవశక్తిలో “దేవదాసు” “పరిణీత”లు ప్రకటించబడుతూ ఉన్నప్పుడు చాల ఆతురతతో చదివేవాణ్ణి. “చక్రపాణి” భాషాంతరీకరణం భాషాంతరీకరణంగా కన్పడక అసలు స్వతంత్రరచనగానే కన్పడేది. వారు తిరిగి పాంచజన్యమను … Read More