మనసును విషాద ఆనందాలలో తో నింపిన జై భీమ్! సినిమా.

ఆఖరికి నిన్నరాత్రి ఈ సినిమా చూడటం కుదిరింది. రాత్రి కలత నిద్ర. ఈ ఉదయం కూడా సినిమా వెంటాడుతూనే వుంది.

ఎలుకలు, పాములు పట్టుకునే ట్రైబల్ కులాల … Read More